Onze
partners

Sena Performers, hoofdsponsor van het NJJO

Sena behartigt sinds 1993 de belangen van muzikanten en producenten. Zij krijgen van Sena een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Elke dag zet Sena zich in voor deze groep rechthebbenden. Dat zijn er nu ruim 25.000. Muzikanten en producenten krijgen hun vergoeding dankzij muzieklicenties. Bedrijven en organisaties sluiten die licenties af bij Sena. Als stichting zonder winstoogmerk betaalt Sena de geïncasseerde gelden tegen zo laag mogelijke kosten door. Op die manier krijgen de makers van muziek waar zij recht op hebben. Sena werkt op basis van de Wet op naburige rechten en is gevestigd in Hilversum. Voluit staat Sena voor Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten. Sena steunt jaarlijks tal van projecten op sociaal-cultureel vlak.

Cultuurfonds

Het Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent worden met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen aangemoedigd. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteunen. Dat maakt het fonds, met een landelijk fonds en twaalf provinciale afdelingen, een van de grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland.

Ntb / Kunstenbond

De Werkgroep Jazz van de Ntb is de grootste vakorganisatie van jazzmusici in Nederland. In het ledenbestand zijn alle jazzstromingen vertegenwoordigd: van geïmproviseerde muziek tot mainstream jazz. Dat maakt de Ntb tot een unieke belangenbehartiger voor alle jazzmusici. De Ntb is partner en medeorganisator van het NJJO, de Jazzdag, New York Round Midnight, de Dutch Jazz Competition en de EBU European Jazz Competition.

Fonds Podium Kunsten

Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten.

Van Bijleveltstichting

De doelstelling van de Van Bijleveltstichting staat in de statuten als volgt omschreven: “Het verleenen van geldelijke en zedelijke steun aan personen die een bestaan zoeken in het beoefenen van de schoone kunsten en wetenschappen, op welk gebied ook, daaronder ook begrepen het tooneel en dergelijke”. Ofwel: het steunen van professionals (toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde) tijdens het begin van hun loopbaan.